Schoolorganisatie

De schoolleiding bestaat uit een rector, een conrector en twee conrectoren a.i. De rector, Jan Paul Beekman, is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de school. DeĀ overige drie schoolleiders zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs en geven leiding aan de verschillende docententeams.

  • de teams voor de mavo en voor de brugklassen vallen onder Marja Out;
  • het docententeam vwo (va. de tweede klas) valt onder Joost Verdonkschot;
  • het havo-team is de verantwoordelijkheid van Lieke Kwantes; en
  • Babs Sirach is belast met de ontwikkeling van Spinoza20first en de aansturing van experts en medewerkers van deze nieuwe school.

Medezeggenschapsraad

Leerlingen, personeelsleden en ouders hebben vanuit de medezeggenschapsraad (MR) inspraak bij het Spinoza Lyceum. Over sommige onderwerpen mag de MR zelfs meebeslissen. De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.

De leden van de MR vergaderen acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR kan de schoolleiding uitnodigen om een vergadering bij te wonen. De leden worden gekozen.

Bestuur

De bestuursleden zijn:

  • mw. drs. D. Bonink (voorzitter)
  • dhr. N. Overdevest (secretaris)
  • mw. H. Hofmeijer
  • dhr. S. Jongejan
  • dhr. J. Quant
Spinoza02
Spinoza01
Spinoza04

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444