DE KUNST
VAN HET LEREN

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de voorrangsregel en de keuze voor de school?

De daltonvoorrang geldt NIET meer voor het schooljaar 2024-2025.

De schoolbesturen van het Amsterdamse VO die deelnemen aan de centrale loting en matching,  verenigd in OSVO, hebben besloten dat met ingang van schooljaar 2024/2025 (betreft de  leerlingen in de huidige groep 7 van de basisscholen) de voorrangsregels voor toekomstige  brugklassers van Montessori-, Dalton- of Vrije School-basisscholen, die zich aanmelden voor een  middelbare school met een soortgelijk onderwijsconcept komen te vervallen.

Voor welke klassen kun je je inschrijven aan het Spinoza Lyceum met ingang van schooljaar 2024-2025?

Leerlingen krijgen een voorkeurslijst van VO-scholen voor de volgende basisschooladviezen, waarmee ze zich kunnen inschrijven voor:

basisschooladvies: klassen:
mavo mavo/havo
mavo/havo mavo/havo
havo havo/vwo én/of havo-vwo-muziekplus
havo/vwo havo/vwo én/of havo-vwo-muziekplus
vwo atheneum én/of gymnasium

Ik meld mijn kind aan voor vwo op het Spinoza. Wat is het vwo in de brugklas op het Spinoza Lyceum?

Vanaf de brugklas hebben we aparte atheneum- en gymnasiumklassen. Er wordt niet aangemeld voor vwo op het Spinoza. Er wordt meteen een keuze gemaakt voor atheneum of gymnasium. We hebben in totaal 3 vwo-klassen. We hebben ruimte voor 1 atheneumklas en 2 gymnasiumklassen.

Ik meld mijn kind aan op het Spinoza Lyceum voor vmbo-tl (=mavo). In welke klas komt mijn kind dan?

De leerlingen die binnenkomen met een vmbo-tl -of een vmbo-tl/havo-advies worden geplaatst in één van de twee mavo/havo-klassen. Het Spinoza heeft alleen de combinatieklassen mavo/havo. In de mavo/havo brugklas wordt lesgegeven op mavo-niveau. In de Havo/atheneum brugklassen op havo-niveau. 

Klopt het dat je het Spinoza Lyceum op twee plaatsen op de aanmeldingslijst kunt zetten?

Ja, je kunt je, naast het reguliere basisschooladvies, ook aanmelden voor de profielklas die bij het betreffende basisschooladvies hoort. Dat kan dus én-én.
We kennen 2 verschillende profielklassen:

 • atheneum
 • gymnasium (naast atheneum regulier)
 • havo/vwo
 • havo/vwo-muziekplus (naast havo/vwo regulier)

Ik meld me aan voor de Muziekklas (havo/vwo-Muziekplus) of wil graag met mijn vwo-advies ook Muziekplus volgen. Wat betekent dat?

De Muziekklas is geen aparte klas. Muziekplus is een programma voor havo-, havo/vwo- en vwo-leerlingen, voor zowel gymnasium- als atheneumleerlingen. De klas bestaat uit leerlingen die het vak Muziekplus als extra vak volgen en kinderen die dat niet doen. Daardoor vervallen er uren gym, science en tekenen.
Na de matchingsronde (alleen havo/vwo-muziekplus) vinden voor alle belangstellende leerlingen (dus ook die met een vwo-advies) audities plaats voor Muziekplus.

Leerlingen die zich hebben opgegeven voor muziekplus (havo/vwo-muziekplus) en leerlingen die met een vwo-advies graag muziekplus willen doen, maar die niet door de auditie heen komen, wat gebeurt daarmee?

Die leerlingen worden op het Spinoza Lyceum in een gymnasium- of atheneumklas geplaatst of in een havo/vwo-klas zonder muziekplusprogramma.

Welke eerste klassen zijn er volgend jaar en hoeveel leerlingen zijn er per klas?

We starten in 2024-2025 met 8 brugklassen:
2 klassen vwo-gymnasium (58 leerlingen)
1 klas vwo-atheneum (29 leerlingen)
2 klassen havo/vwo (58 leerlingen)
1 klas havo/vwo-muziekplus (29 leerlingen)
2 klassen mavo/havo (56 leerlingen)

Waarom zijn er maar 8 brugklassen?

Als we met 8 brugklassen starten (230 brugklasleerlingen) dan blijven we in ons gebouw passen.

Hoe worden de nieuwe leerlingen geholpen bij het wennen aan deze school?

Hierop zijn de studie- en mentorlessen gericht. Tijdens  het  brugklaskennismakingskamp in het najaar leren alle  bruggers  hun  klasgenoten  en mentor heel goed kennen. De mini­mentoren, leerlingen uit hogere klassen die een speciale training hebben gedaan, zijn er om leerlingen op allerlei manieren te helpen (gezellige bijeenkomsten organiseren, bemiddelen bij geschillen, verlegen leerlingen de weg wijzen enzovoort). De  inzet van de mentor is helemaal gericht op het begeleiden van de leerlingen in de brugklas.

Heb je veel huiswerk op het Spinoza Lyceum?

Eigenlijk hebben we het op het Spinoza Lyceum niet over huiswerk. Je ziet wat er moet gebeuren in de daltonstudiewijzer, waarin per periode staat wat de stof is, hoe die getoetst wordt en wanneer, wat de daltonopdrachten zijn en hoeveel tijd je daar ongeveer mee bezig bent. Je doet je schoolwerk op school, maar je mag ervan uitgaan dat je een deel ook thuis moet doen.Hoe lang is de brugperiode?

Dat is voor alle brugklassen (mavo/havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium) 1 jaar. Vanaf klas 2 zitten de leerlingen op een enkelvoudig niveau. Werkt het Spinoza alleen met een Chromebook of worden ook boeken gebruikt?

Het Spinoza Lyceum kiest voor de methode die het beste werkt. Als boeken beter werken dan een digitaal leermiddel (licentie) dan kiezen we daarvoor. Er is dus sprake van werken met zowel boeken als digitale licenties. We gebruiken devices omdat we van mening zijn dat digitale leermiddelen horen bij modern onderwijs en omdat het werken daarmee de daltonwerkwijze ondersteunt.

Welke (digitale) leermiddelen worden er gebruikt?

In iedere jaarlaag wordt op het Spinoza Lyceum veel met digitale leermiddelen gewerkt, of met een iPad of met een Chromebook.
Vanaf het schooljaar 2020/2021 maken alle brugklasleerlingen gebruik van een Chromebook. Ouders en verzorgers kunnen voor de aanschaf van een Chromebook via de school korting krijgen.
De leermiddelen, zoals (digitale) schoolboeken, worden door de school verstrekt. Hierbij werkt het Spinoza Lyceum samen met Van Dijk Educatie. In juni verschijnt ieder jaar de nieuwe boekenlijst voor het komend schooljaar en dan kan de school de boeken bestellen. Enkele boeken, zoals woordenboeken en atlassen, zijn voor eigen rekening van de leerling.

Op het Spinoza Lyceum wordt er met een Chromebook gewerkt en wat zijn de kosten voor een Chromebook?

Het Spinoza Lyceum is in het schooljaar 2020-­2021 begonnen met het invoeren van Chromebook in de brugklassen. De kosten van een nieuwe Chromebook zijn ongeveer €265,- (na 12% korting en de eenmalige bijdrage van €50 van de school). Als u reeds een Chromebook voor uw kind beschikbaar heeft, dan kan deze gebruikt worden.

Hoe zit het met de wet op passend onderwijs en hoe gaat het Spinoza Lyceum daarmee om?

Het Spinoza Lyceum kan leerlingen met beperkte problematiek plaatsen en houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in Amsterdam omtrent passend onderwijs: de Amsterdamse Standaard. Op deze website staat onder ‘leerlingbegeleiding’ het schoolondersteuningsprofiel. Daar vindt u uitgebreide informatie over passend onderwijs. Hoe het Spinoza Lyceum daarin voorziet, kunt u hier lezen.
In 2019 zijn wij gestart met de Plusklas. In overleg met de docent, mentor, zorg-coördinator of afdelingsleider en ouder kan een leerling gebruik maken van een speciaal ingerichte onderwijsruimte. Hier zal begeleiding aanwezig zijn in de vorm van een leerlingbegeleider, de begeleider passend onderwijs en afhankelijk van de vraag andere externe hulpverleners.

Welke begeleiding is er voor leerlingen met dyslexie?

 • Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen tijdens toetsen 20% extra tijd en tijdens examens een half uur extra tijd.
 • Leerlingen  met  een  dyslexieverklaring  kunnen  tijdens  toetsen  en  examens  gebruik  maken  van   voorzieningen  zoals  een  daisy­speler.  N.b.:  vergroot schrift is geen extra faciliteit meer: alle examens worden voortaan in Arial 12 gedrukt hetgeen optimaal is voor alle lezers, dus ook leerlingen met dyslexie.
 • De leerlingen met geconstateerde dyslexie krijgen een pas met daarop de compenserende maatregelen.
 • Ouders  die  hierover  meer  willen  weten over dyscalculie/dyslexie of andere aanvullende informatie wensen kunnen contact opnemen met over de zorgcoördinatoren. Zij hebben ook informatie over faalangstreductietraining en gespreksgroepen echtscheiding en Jonge Helden (begeleiding bij een sterfgeval in de familie).

Welke begeleiding is er voor leerlingen met dyscalculie of ER (Ernstige Rekenproblemen)?

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er extra ondersteuning. Indien noodzakelijk kan er gekeken worden of er een aangepaste rekentoets kan worden afgenomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinatoren.

Voor meer informatie is er tijdens de Open Dagen een ‘zorgzaam’ in de kantine.

 

Hoe is de begeleiding van de leerlingen in de brugklas?

Alle leerlingen van de brugklas tot en met de examenklas hebben een mentor. De mentor begeleidt de klas heel intensief. De mentor is verantwoordelijk voor de eerstelijns zorg voor de leerlingen: de contacten met thuis, het bewaken van de voortgang, het welbevinden in de school. Hij/zij geeft iedere week een mentorles, heeft individuele gesprekken met de leerlingen, organiseert en begeleidt de extra activiteiten van de klas en heeft regelmatig contact met de ouders, de zorgcoördinator. de docenten van de klas en de conrector. De brugklasmentor wordt geholpen door twee minimentoren (speciaal hiervoor getrainde leerlingen uit de bovenbouw). In de brugklas hebben de leerlingen naast de mentorles in periode 1 twee studielessen en in periode 2 en 3 één studieles. We beginnen voor de zomer met een kennismakingsmiddag en na de zomer in de eerste lesweek met een kennismakingsprogramma naast de lessen. Ook het brugklaskamp in projectweek 1 (voor de herfstvakantie) vervult een belangrijke functie in de teambuilding en de leerlingbegeleiding.

Waarin verschilt het daltononderwijs van ‘regulier’ onderwijs/Montessori en wat houdt de daltonwerkwijze in?

Daltononderwijs is niet gebonden aan speciale landelijke afspraken rond de organisatie van de school. Wel zijn alle daltonscholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs verbonden aan de Nederlandse Dalton Vereniging. Leden van de NDV hebben een kwaliteitskader opgezet waaraan de deelnemende daltonscholen moeten voldoen. Er zijn vijf kernwaarden die voor alle daltonscholen gelden:

 • zelfstandigheid
 • samenwerken
 • vrijheid/verantwoordelijkheid
 • reflectie
 • doelmatigheid

Op het Spinoza Lyceum zijn deze vijf kernwaarden onder andere vertaald in de daltonstudiewijzers, waardoor leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt, in het daltonuur waar leerlingen elke dag kunnen kiezen voor welk vak of activiteit ze willen werken, in de daltontaken, waarin leerlingen

gestimuleerd worden tot samenwerken. We betrekken leerlingen bij hun ontwikkeling op cognitief en op persoonlijk gebied en leren hen reflecteren op hun ontwikkelpunten. We doen ons best om het onderwijs gedifferentieerd aan te bieden en om maatwerk te leveren waar mogelijk, zodat het onderwijs efficiënt is en leerlingen niet meer op elkaar hoeven te wachten.

In het regulier onderwijs en het montessori-onderwijs kom je elementen tegen die lijken op de daltonaanpak. De ontwerpster van het daltononderwijs, Helen Parkhurst, was een tijdgenote van Maria Montessori en het is duidelijk dat ze elkaar zijn tegengekomen en ideeën met elkaar hebben uitgewisseld. Er zijn veel overeenkomsten en een paar verschillen. Het belangrijkste verschil is dat het montessori onderwijs gericht is op de individuele ontwikkeling van het kind en dat in het daltononderwijs samenwerken een belangrijke factor is. Meer informatie op de website van de NDV: http://www.dalton.nl/.

Wat is het verschil tussen het Spinoza Lyceum en Spinoza20first?

Het Spinoza Lyceum en Spinoza20first vormen samen de Stichting Spinoza Lyceum, maar toch zijn het twee heel andere scholen. Het zijn beide daltonscholen, maar Spinoza20first heeft een driejarige heterogene brugperiode en het Spinoza Lyceum een éénjarige brugperiode. Het Spinoza Lyceum heeft binnen het vwo zowel een gymnasium- als een atheneum opleiding. Spinoza20First heeft  alleen een atheneum.
Voor meer verschillen en overeenkomsten tussen de beide daltonscholen is het raadzaam om de websites van de beide scholen met elkaar te vergelijken. 

Heeft een leerling die nog geen ervaring heeft met Dalton moeite met het daltononderwijs?

We maken alle leerlingen in de brugklas vertrouwd met onze daltonwerkwijze. We werken in de brugklassen met een methode studievaardigheidstraining, waarin het leren op een daltonschool uitgebreid aan de orde komt. Tijdens de eerste periode hebben alle brugklasleerlingen één mentoruur en twee studielessen, waarin onder andere veel aandacht wordt besteed aan de daltonwerkwijze.

Hoe is de veiligheid in de omgeving van de school?

Op basis van de enquêtegegevens van kwaliteitsscholen.nl (brugklasonderzoek, docenten-­ en ouderenquête) en de informatie die wij van de politie en de GGD krijgen, is de veiligheid op school groot en is de omgeving ook veilig. Mede door het dagelijkse daltonuur kennen veel leerlingen en docenten elkaar en is geen sprake van anonimiteit. Veel leerlingen geven aan dat je op het Spinoza Lyceum ‘mag zijn zoals je bent’.

Hoe gaat de school om met pesten?

Gelukkig komt het bij ons relatief gezien weinig voor. Het wordt nooit getolereerd. Zo nodig onderneemt de mentor actie. In de mentorlessen wordt aan pesten aandacht besteed.

We hebben een pestprotocol. Het beleid op het Spinoza Lyceum t.a.v. het voorkomen van pesten is: de begeleiding van leerlingen die gepest worden en leerlingen die pesten is geheel verweven in het mentoraat en de begeleiding van de leerlingen. In het begeleidingsprogramma van de onderbouw is ruim plaats voor het bespreken van (on)gewenst gedrag. Alle leerlingen starten hun schoolloopbaan aan het Spinoza Lyceum met een brugklaskamp waarin (on)gewenst gedrag wordt besproken. Alle brugklasleerlingen volgen tijdens een van de twee projectweken een workshop over het herkennen en voorkomen van pestgedrag. In de tweede klassen komt in de eerste projectweek in oktober groepsprocessen, pesten en acceptatie aan de orde. Verder spelen alle medewerkers en leerlingen een actieve rol bij het signaleren, voorkomen en oplossen van pestgedrag. Uit de enquêtes van Schoolkompas en uit de GGZ-enquêtes blijkt dat de leerlingen onze school als bijzonder veilig ervaren. Onze aanpak werkt.

Wat is het beleid van het Spinoza Lyceum t.a.v het gebruik van alcohol, roken en andere middelen (blowen/drugs)?

Het Spinoza Lyceum is rookvrij en wij ontmoedigen het roken. Aan jongeren tot 18 jaar mag vanuit overheidswege geen alcoholhoudende en tabaksproducten verkocht worden. Dit betekent dat alle in-­ en externe schoolfeesten alcohol- en rookvrij zijn. Het is ten strengste verboden om op school soft- of harddrugs te gebruiken of onder invloed van deze middelen op school te komen. Tijdens de (mentor)lessen en in de projectweken wordt aandacht besteed aan preventie, onder andere door leerlingen te attenderen op groepsdruk. Ook tijdens de thema-avonden voor ouders komen middelengebruik en groepsdruk regelmatig aan de orde. Hoe groot is het aantal leerlingen op het Spinoza Lyceum?

Momenteel hebben wij 1315 leerlingen. Het aanmeldingsbeleid is erop gericht om het aantal leerlingen op 1310 te stabiliseren.

Geeft de school huiswerkbegeleiding?

Op het Spinoza Lyceum is op dinsdag en donderdag gratis gebruik te maken van een huiswerkklas. Deze huiswerkklas wordt gerund door oudleerlingen (veelal studenten) die de leerlingen kunnen ondersteunen. Daarnaast kunnen leerlingen  tijdens daltonuren de docenten om hulp vragen. In het eerste  jaar hebben alle eersteklassers een mentoruur en een studieles per week (in periode 1 zelfs 2 studielessen). In alle daaropvolgende leerjaren hebben de leerlingen een mentoruur per week.Wat doet de school om verzuim tegen te gaan?

De brugklasleerlingen worden bij lesuitval opgevangen in de mediatheek, waar ze onder begeleiding een extra daltonuur hebben. De school heeft een verzuimmedewerker, die dagelijks de presentie registreert en een leerlingcoördinator, die ervoor zorgt dat leerlingen zich houden aan het verzuimprotocol. De verzuimmedewerker neemt direct contact op met de ouders/verzorgers bij ongeoorloofd verzuim. De school doet mee aan het ziekteverzuimproject van de GGD Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling (M@ZL).

Hoe groot is het percentage geslaagden?

Examenjaar 2023: mavo 93%, havo 85%, vwo 97%.
Zie verder de gegevens in de schoolgids en op de website (
www.spinozalyceum.nl).Wat is er mogelijk voor een leerling die in een hoger schooljaar wil instromen?

We kunnen in een later stadium in het schooljaar (mei/juni) een inschatting maken, maar meestal pas aan het eind van het schooljaar in welke leerjaren en schoolsoorten er ruimte is voor zij-instroom.  Half april komt er op website een aanmeldformulier voor zij-instroom. Houd de website van de school in de gaten. Onder het kopje praktisch vind je meer informatie (zie zij-instroom).