DE KUNST
VAN HET LEREN

Ouderbijdrage

Subsidie

Alle scholen voor het voortgezet onderwijs ontvangen subsidie van het ministerie van OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van salarissen en exploitatiekosten. Met de subsidie kunnen scholen de zogenaamde kernactiviteiten verrichten, wat wil zeggen dat ze hun onderwijs kunnen verzorgen op de minimale wijze die aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

De ontvangen subsidie is echter voor een school niet voldoende om kwaliteit en echt aantrekkelijk onderwijs aan leerlingen aan te bieden. Zo is het zonder vrijwillige ouderbijdrage onmogelijk voor scholen om excursies te organiseren, een mediatheek te faciliteren of muziek- en toneelvoorstellingen te maken.


Vrijwillige ouderbijdrage

Daarom vraagt het Spinoza Lyceum – net als iedere andere school in Nederland – per leerling om een vrijwillige financiële bijdrage, waarmee die extra kosten alsnog gedekt kunnen worden. Voor elk schooljaar is de standaardouderbijdrage – met instemming van de ouderraad en medezeggenschapsraad – vastgesteld op € 170,- per leerling. 

Ouders worden bij aanvang van het schooljaar per e-mail benaderd met het verzoek om deze bijdrage te voldoen. Daarbij worden verschillende mogelijkheden voorgelegd als het gaat om de betaalwijze waarmee ouders hieraan kunnen voldoen.


Overige activiteiten

Buitenlandse reizen, uitwisselingen en diverse excursies vinden in specifieke jaarlagen plaats en worden daarom niet uit de standaardouderbijdrage bekostigd. De kosten verschillen per activiteit en worden apart in rekening gebracht. Activiteiten waar veel leerlingen mee te maken krijgen zijn bijvoorbeeld het brugklaskamp (ongeveer € 170,-) en de reis naar Griekenland of Rome voor 5 gymnasium (€ 735,-).

Het Spinoza Lyceum legt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af over de wijze waarop de ouderbijdrage is besteed.


Leermiddelen en chromebooks

In iedere jaarlaag wordt op het Spinoza Lyceum veel met digitale leermiddelen gewerkt. Alle leerlingen maken gebruik van een chromebook . Alle ouders en verzorgers kunnen voor de aanschaf van een chromebook via de school korting krijgen. 

De leermiddelen, zoals (digitale) schoolboeken, worden door de school verstrekt. Hierbij werkt het Spinoza Lyceum samen met Van Dijk Educatie. In juni verschijnt ieder jaar de nieuwe boekenlijst voor het komend schooljaar en dan kan de school de boeken bestellen. Enkele boeken, zoals woordenboeken en atlassen, zijn voor eigen rekening van de leerling.


Noodfonds

Voor ouders die mindervermogend zijn, bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op het Noodfonds. Dit fonds verleent ondersteuning wanneer een leerling door financiële problemen niet aan een schoolreis, excursie of uitwisseling kan deelnemen. Deze steun kan plaatsvinden in de vorm van een lening of in de vorm van een schenking.

Een aanvraag voor ondersteuning moet ruim van tevoren schriftelijk worden ingediend via de schooladministratie administratie@spinozalyceum.nl, ter attentie van de rector. Meer informatie over de regels om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning is op te vragen bij de financiële administratie.

Het kapitaal waarover het fonds beschikt is deels afkomstig uit rente en is deels ook te danken aan gulle giften van ouders met een wat ruimere portemonnee. Donaties voor het fonds zijn altijd welkom op NL54 ABNA 04 13 776 174, t.n.v. Spinoza Lyceum te Amsterdam, o.v.v. donatie Noodfonds