LEERLINGBEGELEIDING

Leerlingbegeleiding

Het Spinoza Lyceum kan leerlingen met beperkte problematiek plaatsen en houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in Amsterdam omtrent passend onderwijs: de Amsterdamse Standaard. Op de website www.spinozalyceum.nl staat onder ‘leerlingbegeleiding’ het schoolondersteuningsprofiel. Daar staat uitgebreide informatie over passend onderwijs en hoe het Spinoza Lyceum daarin voorziet. 

In 2019 zijn gestart met de Plusklas. Dit is op dit moment nog in de opbouwfase.  In overleg met de zorgcoordinator en de begeleider passend onderwijs kan een leerling gebruik maken van een speciaal ingerichte onderwijsruimte. Hier zal begeleiding aanwezig zijn in de vorm van een coach, de begeleider passend onderwijs en afhankelijk van de vraag andere externe hulpverleners.

  • Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen tijdens toetsen 20% extra tijd en tijdens examens een half uur extra tijd.
  • Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen tijdens toetsen en examens gebruik maken van voorzieningen zoals een daisy­speler. N.b.: vergroot schrift is geen extra faciliteit meer: alle examens worden voortaan in Arial 12 gedrukt hetgeen optimaal is voor alle lezers, dus ook voor leerlingen met dyslexie.
  • De leerlingen met geconstateerde dyslexie krijgen een pas met daarop de compenserende maatregelen.

Ouders  die  hier  meer  over  willen  weten  kunnen tijdens  de  open  dagen  naar het lokaal met zorgcoördinatoren en informatie over dyscalculie/dyslexie). Daar is ook informatie over faalangstreductietraining en gespreksgroepen echtscheiding en Jonge Helden (begeleiding bij een sterfgeval in de familie).

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er extra ondersteuning. Meer informatie hierover is tijdens de open dagen in het lokaal met informatie over zorg en dyslexie/dyscalculie.

Alle leerlingen van de brugklas tot en met de examenklas hebben een mentor. De mentor begeleidt de klas heel intensief. De mentor is verantwoordelijk voor de eerstelijns zorg voor de leerlingen: de contacten met thuis, het bewaken van de voortgang, het welbevinden in de school. Hij/zij geeft iedere week een mentorles, heeft individuele gesprekken met de leerlingen, organiseert en begeleidt de extra activiteiten van de klas en heeft regelmatig contact met de ouders, de zorgcoördinator. de docenten van de klas en de afdelingsleider. De brugklasmentor wordt geholpen door twee minimentoren (speciaal hiervoor getrainde leerlingen uit de bovenbouw). In de brugklas hebben de leerlingen naast de mentorles in periode 1 twee studielessen en in periode 2 en 3 één studieles. We beginnen voor de zomer met een kennismakingsmiddag en na de zomer in de eerste lesweek met een kennismakingsprogramma naast de lessen. Ook het brugklaskamp in projectweek 1 (voor de herfstvakantie) vervult een belangrijke functie in de teambuilding en de leerlingbegeleiding.

 

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444