Schoolorganisatie

De schoolleiding bestaat uit een rector en drie conrectoren. De rector, Jan Paul Beekman, is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de school. De conrectoren zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs en geven leiding aan de verschillende docententeams.

  • de teams voor de mavo en voor de brugklassen vallen onder Marja Out;
  • de docententeams voor 2 t/m 6 vwo vallen onder Carolien Hueting;
  • de havo teams zijn tijdelijk de verantwoordelijkheid van de rector, zodat Babs Sirach zich volledig kan toeleggen op de ontwikkeling van Spinoza20first.

Medezeggenschapsraad

Leerlingen, personeelsleden en ouders hebben vanuit de medezeggenschapsraad (MR) inspraak bij het Spinoza Lyceum. Over sommige onderwerpen mag de MR zelfs meebeslissen. De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.

De leden van de MR vergaderen acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR kan de schoolleiding uitnodigen om een vergadering bij te wonen. De leden worden gekozen.

Bestuur

De bestuursleden zijn:

  • mw. drs. D. Bonink (voorzitter)
  • dhr. N. Overdevest (secretaris)
  • mw. H. Hofmeijer
  • dhr. S. Jongejan
  • dhr. J. Quant
Spinoza03
Spinoza01
Spinoza02

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444