VEILIGHEID

Veiligheid

Op basis van de enquêtegegevens van kwaliteitsscholen.nl (brugklasonderzoek, docenten-­ en ouderenquête) en de informatie die wij van de politie en de GGD krijgen, is de veiligheid op school groot en is de omgeving ook veilig. Mede door het dagelijkse daltonuur kennen veel leerlingen en docenten elkaar en is geen sprake van anonimiteit. Veel leerlingen geven aan dat je op het Spinoza Lyceum ‘mag zijn zoals je bent’.

Gelukkig komt het bij ons relatief gezien weinig voor. Het wordt nooit getolereerd. Zo nodig neemt de mentor actie. In de mentorlessen wordt hieraan aandacht besteed. We hebben een pestprotocol. Het beleid op het Spinoza Lyceum t.a.v. het voorkomen van pesten is: de begeleiding van leerlingen die gepest worden en leerlingen die pesten is geheel verweven in het mentoraat en de begeleiding van de leerlingen. In het begeleidingsprogramma van de onderbouw is ruim plaats voor het bespreken van (on)gewenst gedrag. Alle leerlingen starten hun schoolloopbaan aan het Spinoza Lyceum met een brugklaskamp waarin (on)gewenst gedrag wordt besproken. Alle brugklasleerlingen volgen tijdens een van de twee projectweken een workshop over het herkennen en voorkomen van pestgedrag. In de tweede klassen komt in de eerste projectweek in oktober groepsprocessen, pesten en acceptatie aan de orde. Verder spelen alle medewerkers en leerlingen een actieve rol bij het signaleren, voorkomen en oplossen van pestgedrag. Uit de enquêtes van Schoolkompas en uit de GGZ-enquêtes blijkt dat de leerlingen onze school als bijzonder veilig ervaren. Onze aanpak werkt.

Het Spinoza Lyceum is rookvrij en wij ontmoedigen het roken. Alleen op de gemarkeerde plaatsen voor de school en op een afgescheiden plaats achter de school mogen leerlingen boven de 16 jaar roken. Sinds 1 januari 2014 geldt de nieuwe wet op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat alle in-­ en externe schoolfeesten alcoholvrij zijn. Het is ten strengste verboden om op school soft- of harddrugs te gebruiken of onder invloed van deze middelen op school te komen. Tijdens de (mentor)lessen en in de projectweken wordt aandacht besteed aan preventie, onder andere door leerlingen te attenderen op groepsdruk. Ook tijdens de thema-avonden voor ouders komen middelengebruik en groepsdruk regelmatig aan de orde.

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444