DALTON

Dalton

Daltononderwijs is niet gebonden aan speciale landelijke afspraken rond de organisatie van de school. Wel zijn alle daltonscholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs verbonden aan de Nederlandse DaltonVereniging. Leden van de NDV hebben een kwaliteitskader opgezet waaraan de deelnemende daltonscholen moeten voldoen. Er zijn vijf kernwaarden die voor alle daltonscholen gelden:

  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • vrijheid/verantwoordelijkheid
  • reflectie
  • doelmatigheid

Op het Spinoza Lyceum zijn deze vijf kernwaarden onder andere vertaald in de daltonstudiewijzers, waardoor leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt, in het daltonuur waar leerlingen elke dag kunnen kiezen voor welk vak of activiteit ze willen werken, in de daltontaken, waarin leerlingen gestimuleerd worden tot samenwerken. We betrekken leerlingen bij hun ontwikkeling op cognitief en op persoonlijk gebied en leren hen reflecteren op hun ontwikkelpunten. We doen ons best om het onderwijs gedifferentieerd aan te bieden en om maatwerk te leveren waar mogelijk, zodat het onderwijs efficiënt is en leerlingen niet meer op elkaar hoeven te wachten.

In het regulier onderwijs en het montessori-onderwijs kom je elementen tegen die lijken op de daltonaanpak. De ontwerpster van het daltononderwijs, Helen Parkhurst, was een tijdgenote van Maria Montessori en het is duidelijk dat ze elkaar zijn tegengekomen en ideeën met elkaar hebben uitgewisseld. Er zijn veel overeenkomsten en een paar verschillen. Het belangrijkste verschil is dat het montessori onderwijs gericht is op de individuele ontwikkeling van het kind en dat in het daltononderwijs samenwerken een belangrijke factor is. Meer informatie op de website van de NDV: http://www.dalton.nl/.

We maken alle leerlingen in de brugklas vertrouwd met onze daltonwerkwijze. We werken in de brugklassen met een methode studievaardigheidstraining, waarin het leren op een daltonschool uitgebreid aan de orde komt. Tijdens de eerste periode hebben alle brugklasleerlingen één mentoruur en twee studielessen, waarin onder andere veel aandacht wordt besteed aan de daltonwerkwijze.

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444