Ouderbijdrage

Alle scholen voor het voortgezet onderwijs ontvangen subsidie van het ministerie van OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van salarissen en exploitatiekosten. Het is daarmee net genoeg om de zogenaamde kernactiviteiten te verzorgen, dat wil zeggen om onderwijs sec te verzorgen en daarmee aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is helaas niet toereikend om kwaliteit te bieden en echt aantrekkelijk onderwijs te verzorgen. Zo is het zonder een vrijwillige ouderbijdrage voor scholen onmogelijk om excursies te organiseren, een mediatheek te faciliteren, muziek- en toneelvoorstellingen te maken.

Wij vragen – net als alle scholen in Nederland – per leerling om een vrijwillige financiële bijdrage om die extra kosten te dekken. Voor dit schooljaar is de standaard ouderbijdrage – met instemming van de ouderraad – vastgesteld op € 170 per leerling. Ouders worden bij aanvang van het schooljaar per e-mail benaderd met het verzoek om deze bijdrage te voldoen. Daarbij worden verschillende mogelijkheden voorgelegd wat betreft de betaalwijze.

Buitenlandse reizen, uitwisselingen en diverse excursies worden niet uit die standaard ouderbijdrage bekostigd. De kosten hiervan zijn heel verschillend en worden apart in rekening gebracht. Dit geldt voor het brugklaskamp (€ 125) en voor bijvoorbeeld een reis naar Griekenland of Rome voor 5 gymnasium (€ 679).

Leerlingen waarvoor te laat of slechts gedeeltelijk is betaald, kunnen worden uitgesloten van bepaalde activiteiten of voorzieningen. De school legt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af over de wijze waarop de ouderbijdrage is besteed.

Leermiddelen en iPads

In de eerste t/m de vijfde klassen wordt met digitale leermiddelen gewerkt. De ouders van deze leerlingen kunnen via de school (met korting) een iPad aanschaffen. Leermiddelen, zoals schoolboeken, worden door de school verstrekt. Wij werken hierbij samen met Van Dijk Educatie. Medio juni verschijnt de boekenlijst en kunnen de boeken voor het volgende schooljaar besteld worden. Bepaalde boeken, zoals woordenboeken en atlassen, zijn overigens voor eigen rekening.

Boutenfonds

Voor ouders die minvermogend zijn bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op het Boutenfonds. Dit fonds verleent ondersteuning wanneer een leerling door financiële problemen niet aan een schoolreis, excursie of uitwisseling kan deelnemen. Hetzij in de vorm van een lening, hetzij als schenking.

Een aanvraag voor ondersteuning moet ruim te voren schriftelijk worden ingediend via de schooladministratie. Het kapitaal waarover het fonds beschikt is deels afkomstig uit rente, deels te danken aan gulle giften van ouders met een iets ruimere portemonnee. Donaties zijn altijd welkom op NL54 ABNA 04 13 776 174 t.n.v. Stichting Spinoza Lyceum te Amsterdam o.v.v. donatie Boutenfonds. Meer over de regels om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning staat op de website.

Kunst00
Kunst09
Kunst05

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444